Skip Navigation LinksVerdidokument

Overordnede visjoner, mål, verdier og politikk.

 

Innledning

I dette dokumentet ønsker vi å si litt om bedriftens visjoner, hvilke mål vi jobber mot, vårt verdigrunnlag og hvilke leveregler vi har. Vi bruker begrepet deltaker om de personene som har ulike tiltak hos oss. Med begrepet ansatt eller arbeidsleder, mener vi de som er ordinært ansatt i bedriften, og som har lederansvar. Vi eller lignende omhandler bedriften som helhet.

 

Dokumentet skal ligge til grunn for alle handlinger og valg vi foretar. Det skal ha en bred evaluering en gang pr år for å se om vi opptrer i tråd med dette dokumentet. Dokumentet er sentralt i utarbeidelse av strategiplan.

 

Visjon

- Veien videre i fellesskap.

 

Mål

Herøy ASVO skal gi tilbud om arbeid, utvikling og vekst med tanke på ordinært arbeid. Dette oppnås gjennom produksjon av varer og tjenester.

 

Utdrag fra vedtektene til Herøy ASVO

" Selskapet har som formål å skape arbeidsplasser og aktivitetstilbud tilpasset yrkeshemmede som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud. Grunnlaget for sysselsettingen skal baseres på fremstilling av varer og tjenester for det ordinære marked. Sysselsettingen skal bidra til å kvalifisere og utvikle ressurser hos de yrkeshemmede.

 

Målgruppen for bedriften er yrkeshemmede som av ulike årsaker ikke kan formidles til ordinært arbeid eller nyttiggjøre seg arbeidsetatens tilbud. Den yrkeshemmede må ha fått innvilget eller ha rettigheter til uførepensjon eller andre trygdeytelser som attføringspenger og lignende".

 

Målgruppe

Målgruppen er mennesker som i korte eller lengre perioder har behov for et tilrettelagt arbeidstilbud.

 

Verdier

LIKEVERD

- innebærer at alle skal ha mulighet til å delta, bli verdsatt, anerkjent, få tillit og bli respektert.

     

TRYGGHET

- oppnås gjennom åpenhet, ærlighet og tillit.

 

MOT

- vises gjennom å ta og gi ros og ris og ved åpent å møte nye utfordringer.

 

RAUSHET

- vises ved å respektere, anerkjenne og ta vare på hverandre.

 

Livskvalitet

Når deltakere og ansatte etterlever våre verdier fremmer dette livskvalitet.

 

Etiske retningslinjer

Etikk kan beskrives som læren om rett og galt. For vår bedrift er etiske retningslinjer et verktøy for å gjøre valg og foreta handlinger som er i tråd med vår visjon, mål, verdier og politikker. Herøy ASVO forventer at den enkelte ansatte tar gode etiske valg og utøver sin virksomhet på en profesjonell måte. Dette skal komme til syne både på jobb og i privatlivet. Det forventes videre ærlighet, lojalitet og redelighet i alle forhold som angår vår virksomhet, samt at alle ansatte i sitt virke fremmer selskapets grunnleggende verdier. Vi ønsker å ha et arbeidsmiljø hvor refleksjon og ærlige, konstruktive tilbakemeldinger blir tatt opp. Hvis vi er i tvil om hva som er rett og galt i ulike situasjoner, skal vi diskutere dette med kollegaer, arbeidsleder eller daglig leder.

 

For å oppnå like muligheter for alle i bedriften skal all informasjon, kommunikasjon og rapporter formuleres slik at alle forstår og har grunnlag til å påvirke i prosesser.

 

Relasjoner

Samarbeidet mellom ansatte og deltakere skal bygge på omtanke, gjensidig respekt og tillit, og være på en måte som sikrer hans/hennes rett til selvbestemmelse.

 

Fordi forholdet mellom den ansatte og deltakerne vil være asymmetrisk (det vil si at ansatte har makt på en annen måte enn det deltakerne har), skal den ansatte være bevisst på å bruke sin posisjon til det beste for deltakerne. Dette innebærer bl.a. å sørge for å holde en profesjonell avstand til deltakere, og ha et særskilt ansvar for ikke å innlede relasjoner som setter han/henne i en sårbar situasjon. Dette omhandler også seksuelle relasjoner.

 

Ansatte i bedriften skal også være oppmerksom på at det kan oppstå forhold mellom deltakerne i bedriften, som kan være av seksuell karakter. Dersom ansatte ser at slike relasjoner oppstår uten at en anser begge parter som likestilte, eller at de ikke har samme forutsetning for å vurdere eller godkjenne forholdet, skal den ansatte ta ansvar for å undersøke om forholdet inneholder noen form for utnyttelse. Dette gjelder både for seksuell, økonomisk eller annen form for utnyttelse, som kan ha negative konsekvenser for de det gjelder. Dersom det oppstår konflikter som er vanskelig å løse seg, kan arbeidsledere, daglig leder eller andre støttepersoner involveres for å løse opp i konflikten, og passe på at de personene som er i konflikt blir behandlet på riktig måte.

 

Ansatte i bedriften skal ikke motta noen form for gaver eller honorarer for sitt arbeid eller sitt forhold til deltakerne. Blomster og mindre gaver i enkelttilfeller faller ikke inn under dette. Da er det viktig at den ansatte snakker med den personen han/hun fikk gaven fra, og blir enige med vedkommende om han/hun mener noe spesielt med gaven eller forventer å få noe tilbake. Dersom det er tvil rundt dette bør man snakke med arbeidsledere eller daglig leder om dette. Avtaler om kjøp og/eller salg mellom ansatt og deltaker skal i all hovedsak unngås. Hvis dette skulle bli aktuelt er det viktig at dette ikke gjøres i skjul, og man bør også snakke med daglig leder om dette. Dette er for å være sikker på at ikke arbeidsledere utnytter ansatte økonomisk, eller omvendt.

 

Empowerment

Empowerment eller egen-kraft-mobilisering er de tingene som gjør mennesker i stand til å ha kontrollen i sitt eget liv. Dette innebærer å ha de ressursene som skal til for å takle utfordringer i hverdagen. Slike ressurser kan f.eks. være å ha nok kunnskap om ting man vil ta opp til diskusjon, ha god nok fysisk helse til å ta vare på hjemmet sitt eller gjøre jobben sin, tjene nok penger til å betale regningene sine, ha god nok selvtillit til å si sin mening på avdelingsmøter, og lignende. Slike ting er viktig for at alle våre ansatte skal ha god livskvalitet og føle at de selv er sjef for sitt eget liv. Vårt arbeid i bedriften skal føre til økt egen-kraft-mobilisering.

 

Forretningsetikk

Alle økonomiske transaksjoner skal kunne se dagens lys. Vi aksepterer ikke urettmessige tiltak for å hindre konkurranse, bestikkelser eller forsøk på korrupsjon. Vi vil avstå fra å gi eller ta imot gaver eller andre goder dersom dette kan påvirke vår eller våre forbindelser sin integritet og uavhengighet. Kundearrangementer skal alltid ha et forretningsmessig formål. De skal være nøkterne av verdi og omfang. Dette gjelder også for deltakelse ved tilsvarende arrangementer hos andre.

 

Politikk om ikke-diskriminering

Vi skal ha en inkluderende og åpen bedriftskultur i Herøy ASVO. Vi verdsetter ulikheter og individuelle evner, der ingen diskrimineres verken på bakgrunn av alder, funksjonshemming, kjønn, etnisitet, livssyn, utdanningsnivå, sosial status, seksuell legning eller politisk ståsted.

Taushetsplikt

Herøy ASVO skal følge loven som gjelder for taushetsplikt og har egne prosedyrer for dette. Det betyr at vi ikke kan fortelle andre personer det vi vet om noen, så lenge personen det gjelder ikke er ening i dette. Dette gjelder både ansatte og deltakere i bedriften, men også våre samarbeidspartnere som f.eks. Marine Harvest, Herøy Omsorgssenter, NAV eller legekontoret. Det er altså viktig at vi tenker over hva vi sier når vi snakker med andre om alt som omhandler bedriften.

 

Rapporteringsplikt

Alle ansatte og deltakere i Herøy ASVO har plikt å melde fra om brudd på de punktene som er beskrevet i dette dokumentet.

 

Kvalitet og kvalitetssikring

Herøy ASVO ønsker å framstå som en god leverandør av tilrettelagt arbeid, og produsent av varer og tjenester med høy kvalitet. Dette sikres gjennom kvalitetssikringssystemer.

 

Programutvikling

Herøy ASVO skal til en hver tid jobbe for å være oppdatert og utvikle programtilbud for å møte de behov våre samarbeidspartnere har. Vi skal holde oss oppdatert ved å ha jevnlige møter og innhente tilbakemeldinger fra samarbeidsparter.

 

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning handler om at man skal få mulighet til å si sin mening og bli hørt i saker som kan påvirke en selv. «Den som vet best hvor skoen trykker, er den som har den på».

Herøy ASVO skal jobbe med brukermedvirkning på alle arenaer der dette er naturlig. Denne grensen skal alltid utfordres. Eksempler på situasjoner hvor bedriften har mye fokus på dette er i informasjonsmøter hver torsdag, avdelingsmøter, strategiarbeid og forbedringsprosjekter. I tillegg ønsker vi også at alle skal få si sin mening og bli hørt i arbeidshverdagen.

 

Samarbeidspartnere

Som en del av lokalsamfunnet skal vi bidra til vekst og utvikling i nærmiljøet, og med en ærlig og verdig opptreden jobbe for å oppnå gjensidig tillit og respekt.

 

Helse, miljø og sikkerhet

Herøy ASVO skal ha et godt, tolerant og inkluderende arbeidsmiljø der alle arbeidsoppgaver kan utføres uten fare for liv og helse. Vi ønsker å skape helsefremmende arbeidsplasser, som skal bidra til at våre deltakere oppnår bedre trivsel, livskvalitet og mulighet til å mestre de utfordringer som kan oppstå i hverdagen. På denne måten ønsker vi også å redusere risiko for skade eller sykdom. 

 

Salg og tjenesteproduksjon

Vi skal tilby varer og tjenester med høy kvalitet, som gir anerkjennelse i markedet og som sikrer økonomien til Herøy ASVO. Dette vil igjen legge grunnlaget for en god attføringsarena.

 

Miljømål

Herøy ASVO har som mål at miljøhensyn og miljøbevissthet skal innarbeides i alle våre tjenester og all vår virksomhet. Vi skal jobbe for å bruke ressursene våre så godt som mulig, og ikke sløse.

 

Kompetanse

Herøy ASVO ønsker å ha den nødvendige kompetansen som våre samarbeidspartnere forventer, kompetanse for å møte deltakeres behov, samt kompetanse som tilfredsstiller bedriftens produksjon. Dette kan oppnås ved nyansettelser eller gjennom å heve kompetansen blant de ansatte. Bedriften ønsker at ansatte skal forbedre sin kompetanse, dersom det er relevant for bedriften. Dette betyr at de ansatte som ønsker å ta kurs eller videreutdanning kan få dekket utgifter til dette. De som får støtte for å ta videreutdanning må også jobbe 3 år i bedriften etterpå, for å avskrive dette. Søknad om kompetanseheving behandles av styret.

 

Lederskap

Herøy ASVO ønsker at de som har lederfunksjoner i bedriften har et bevisst forhold til moral og etikk. Dette skal komme til syne i alle handlinger vi gjør på vegne av bedriften, både på jobb og privat. Vi skal ha en åpen kultur og diskusjon om hva som er rett og galt. Vi har plikt til i si fra om forhold som ikke er i tråd med vår politikk, mål eller verdier, for eksempel hvis våre deltakere blir uriktig behandlet, eller hvis ansatte opptrer på tvers av våre verdier. Vi skal gi ros, og vi skal ha mot til å gi og ta imot konstruktive tilbakemeldinger.

 

Alle med lederfunksjon skal ha mulighet til å være med å påvirke avgjørelser og utvikling av bedriften.

 

Lønn

Styret i Herøy ASVO er opptatt av å kunne gi en best mulig lønn innenfor de økonomiske rammer som til enhver tid er gjeldende, og som er konkurransedyktig sett opp mot sammenlignbare virksomheter.

 

Anerkjennelse av ansatte og deltakere

Bedriftens ansatte er vår viktigste ressurs. Alle skal oppleve å bli ivaretatt på en slik måte at det skaper trivsel og et sunt arbeidsmiljø. Entusiasme hos de ansatte er et tydelig signal på trivsel og vi ved Herøy ASVO har blant annet følgende kriterier for å opprettholde entusiasme og arbeidsglede:

  • Rettferdighet og respekt, både med tanke på lønn, goder og jobbsikkerhet.
  • Oppnå mål, få brukt sine ferdigheter og være stolt av jobben sin. Få tilbakemeldinger på hvordan en utfører jobben og bidrar i fellesskapet.
  • Ha ett produktivt og godt samarbeid med kollegaer og få venner og bekjentskap på jobb.

For å opprettholde en entusiastisk arbeidsstokk må ledelsen påse at alle tre kriteriene blir ivaretatt. Et kriterium kan ikke erstattes av et annet. Forbedret anerkjennelse kan ikke erstatte lønn, penger kan ikke erstatte stolthet av å ha utført en god jobb og stolthet alene kan ikke betale regninger.

 

Herøy ASVO legger vekt på at bedriftens verdier skal oppleves i hverdagen og den enkelte ansatte myndiggjøres gjennom ansvars og arbeidsoppgaver i direkte tilknytning til bedriftens formål.

 

Rekruttering

Ved rekruttering av ansatte skal det gjennomføres en grundig analyse av bedriftens behov for kompetanse sett i et lengre perspektiv. Ved ansettelse skal følgende vektlegges: personlig egnethet, kompetanse, alders- og kjønnsbalanse. Ved likhet skal innbyggere eller tilflyttere til kommunene prioriteres.

 

Informasjonsansvar og lojalitet

Herøy ASVO skal utøve aktiv og utadrettet informasjon. Det oppmuntres til aktiv bruk av media når dette er hensiktsmessig for å få god spredning på et budskap knyttet til våre tjenestetilbud. Det øverste administrative informasjonsansvaret i bedriften ligger hos styret. I rollen som ansatt skal ansatte opptre lojalt overfor bedriften.

 

Krisehåndtering

En krise kan ses på som en hendelse som har betydning for bedriftens deltakere og ansatte, og vår mulighet til å gjøre den jobben vi skal gjøre.  Omfanget av krisen vil avhenge av flere forhold: Hvor store konsekvenser situasjonen har for bedriften, hvor raskt den inntreffer, og hvor raskt den utvikler seg og hvor godt forberedt vi som bedrift er til å møte situasjonen. Noen eksempler på kriser hos oss kan være uventede dødsfall, brann eller store skader på en person eller omgivelsene.

 

Dersom det skulle oppstå en krise skal følgende personer varsles: Styreleder (som også har øverste ansvar for å snakke med media), ordinært ansatte i bedriften samt vår bedriftshelsetjeneste.

 

Vold og trusler

De ansatte ved bedriften skal ha et bevisst forhold til hendelser hvor det oppstår vold eller trusler. Dersom noen i bedriften oppleves som truende i sin oppførsel skal den ansatte ikke foreta noen vurderinger om hvorvidt truslene er reelle eller ikke, men kontakte politiet umiddelbart. Oppførsel som å bruke skjellsord, være utagerende mot omgivelsene og lignende adferd er ikke akseptert i bedriften.

 

Også i tilfeller hvor deltakere eller ansatte i bedriften truer med selvmord eller selvskading, skal det heller ikke foretas noen vurdering fra ansatte sin side. I slike situasjoner skal lege kontaktes, og legen kan da foreta en faglig vurdering av situasjonen. Ansatte skal ikke bli satt i en situasjon hvor han eller hun må vurdere om truslene er reelle eller ikke. Dette innebærer at dersom en får spørsmål fra lege eller helsepersonell om en tror vedkommende faktisk vil komme til å ta livet sitt, skade seg e.l., skal vi svare at vi ikke ønsker å ta del i en slik vurdering.   

 

Dersom vi oppdager at deltakere eller ansatte i bedriften har så svekket fysisk eller mental helse at de, etter vår vurdering har behov for helsehjelp, skal vi ringe lege. Også i slike situasjoner er det viktig at vi er bevisste på vår rolle, og ikke tar på oss ett ansvar som egentlig bør ligge hos lege eller annet helsepersonell. Det kan oppstå situasjoner hvor personen som er syk ikke ønsker at lege skal kontaktes. Dersom den ansatte som vurderer situasjonen fortsatt føler at legehjelp er nødvendig, skal han kontakte lege, til tross for den sykes ønsker. Dette for å unngå å havne i en situasjon hvor noen blir alvorlig syke eller dør, og en selv står igjen med en følelse av at en ikke har gjort nok for vedkommende.

 

Alkohol og rus

Herøy ASVO skal jobbe aktivt med bevisstgjøring rundt, og forebygging av, rus- og alkoholproblematikk. Vi skal sørge for at rammene rundt sosiale arrangementer i regi av bedriften skal være slik at vi ivaretar personer med alkoholproblemer. Dersom deltakere møter opp på jobb i ruset tilstand skal de få tilbud om en samtale med en av lederne, men de får ikke ta del i arbeidsdagen sammen med de andre i bedriften.